Zarządzenie Dyrektora Szkoły dotyczące Regulaminu pracy szkoły  od 1 września 2021

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1327)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

 

Regulamin Pracy Szkoły od 1 września 2021r.

 

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
 2. Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać dzieci  w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Rodzice i opiekunowie prawni,  przyprowadzając i odbierając dzieci, czekają przed szkołą  oraz przestrzegają zasad sanitarnych:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • Zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi i pracownika szkoły minimum 1,5 m.
 1. Wejścia do szatni otwierane będą 10 minut przed przerwą i zamykane 5 minut po przerwie. Poza tym czasem uczniowie korzystający ze świetlicy wchodzą głównym wejściem.
 2. Po wejściu do szkoły uczniowie klas 0-1 trafiają pod opiekę wyznaczonych pracowników szkoły. Uczniowie klas 2-3 samodzielnie udają się do szatni, a następnie na zajęcia lekcyjne lub świetlicowe.
 3. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. W drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 5. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest dezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły, w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 6. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon, e-dziennik itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji organizuje się również w miarę możliwości  zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów.
 7. Nauczyciele zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania dyrekcji o wszelkich niepokojących objawach zdrowotnych pojawiających się u uczniów.
 8. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych ( w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), izoluje się go z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych oraz poprosić o poinformowanie szkoły w sprawie wyników konsultacji lekarskiej.
 9. W godzinach pracy pielęgniarki szkolnej odizolowany uczeń przebywa pod jej opieką w gabinecie i przebywa w nim do momentu pojawienia się w szkole rodziców/opiekunów prawnych.
 10. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. W miarę możliwości organizacyjnych poszczególne klasy mają zajęcia lekcyjne w jednej sali.
 11. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. dezynfekowanie rąk przy wejściu do szkoły, częste mycie rąk w trakcie pobytu, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Rekomenduje się, by uczniowie poza lekcjami, w przypadku braku możliwości zachowania dystansu, przebywali na terenie szkoły w maseczkach i zdejmowali je po zajęciu miejsc w ławkach.
 13. Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są r dezynfekowane według ustalonego harmonogramu. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy.
 14. Sale lekcyjne, sala gimnastyczne oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw. W przypadku odpowiednich warunków atmosferycznych okna powinny być otwarte również w trakcie zajęć.  
 15. Zalecane jest organizowanie zajęć lekcyjnych, szczególnie zajęć sportowych, na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.
 16. Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni, w których nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego.
 17. W przypadku wyjść rekomenduje się przemieszczanie pieszo lub zamówionymi środkami transportu.
 18. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się po zakończeniu zajęć obowiązkowych.
 19. W miarę możliwości nauczyciele ograniczają przemieszczanie się pomiędzy ławkami, a w bezpośrednim sąsiedztwie biurka pozostaje wolna ławka.
 20. Uczniowie spędzają przerwy na holu przy salach, w których mają zajęcia. Nie przemieszczają się pomiędzy piętrami i segmentami, za wyjątkiem wyjścia do biblioteki i stołówki.
 21. Przed rozpoczęciem zajęć, w celu ograniczania przemieszczania się po terenie szkoły, uczniowie zabierają przed swoją pierwszą lekcją wszystkie podręczniki i przybory potrzebne na zajęciach w danym dniu.
 22. W roku szkolnym 2021/2022 nie funkcjonuje sklepik szkolny.
 23. W segmentach B i C na klatkach schodowych obowiązuje ruch jednokierunkowy zgodnie z wywieszonymi oznaczeniami, a w segmencie A ( sale 155 – 210 ) i sportowym ruch prawostronny jedną klatką schodową.
 24. Nauczyciele i pracownicy administracyjni  w trakcie przebywania w przestrzeniach wspólnych korzystają ze środków ochrony osobistej w postaci  
 25. W miarę możliwości stanowiska pracy są oddzielane osłonami pleksi.
 26. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. Zaleca się, w miarę możliwości, w trakcie zajęć  świetlicowych wykorzystywanie  wolnych sal lekcyjnych, a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przebywanie z dziećmi na dworze.
 27. W przypadku braku kadry pedagogicznej, opiekę nad uczniami w salach będą sprawować wychowawcy świetlicy – po wcześniejszym zapewnieniu odpowiedniej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy.
 28. Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów. Wychowawcy świetlicy dbają o częste mycie rąk przez dzieci, szczególnie przed wejściem do świetlicy. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę, a w sprzyjających okolicznościach pozostawia się otwarte okno na stałe.
 29. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz 2.dniowej kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.
 30. W przypadku przebywania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, Dyrektor szkoły wprowadza w porozumieniu z rodzicami konieczne dodatkowe środki ostrożności.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole

 

 1. Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie placówki, w tym rodzice/ opiekunowie, zobowiązane są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek lub przyłbic, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych.
 2. Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.
 3. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane na specjalnym wykazie.
 4. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.

 

Funkcjonowanie stołówki szkolnej na terenie szkoły

 

 1. Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli i uczniów.
 2. Odstęp przy pracy stanowiskowej w kuchni wynosi minimum 1,5 metra. Obowiązują zasady wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń, sztućców używanych na kuchni i stołówce szkolnej. Obowiązuje częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek.
 3. Posiłki wydawane są zmianowo wg ustalonego harmonogramu, a uczniowie zajmują miejsca z zachowaniem odstępu.
 4. Przed posiłkiem wszystkie korzystające ze stołówki są zobowiązane do umycia rąk.
 5. Oczekując na obiad, uczniowie zachowują dystans 1,5 m.
 6. Pracownik kuchni wydaje każdemu uczniowi tacę z drugim daniem, sztućcami, piciem i owocem.
 7. Zupa będzie nalewana bezpośrednio do talerza znajdującego się na stole, zgodnie z życzeniem ucznia.
 8. Po posiłku należy odnieść tacę z naczyniami do wyznaczonego miejsca.

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 1. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej , powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz zastosować się do jego zaleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W sytuacji, gdy u ucznia lub pracownika szkoły pojawią się objawy sugerujące możliwość zachorowania na  Covid -19 lub innej choroby zakaźnej ( w tym również objawy nieżytu żołądkowo -jelitowego ), szkoła powiadamia SANEPiD i postępuje zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne dla pracowników w/s opieki nad uczniami klas 0-3

przed i po zakończeniu zajęć

 

 1. W godzinach 6.45 – do rozpoczęcia pierwszej lekcji pracownicy obsługi szatni prowadzą uczniów klas 0-1 do właściwych boksów, a następnie wskazują im miejsce, w którym dzieci czekają:
 • Uczniowie klas 0 na odbiór przez woźną oddziałową
 • Uczniowie klas 1 na wychowawcę świetlicy.
 1. Wychowawcy świetlicy i woźna oddziałowa w godz. 6.50 -7.45 odbierają uczniów z szatni co 10 minut.
 2. Do czasu Pasowania na ucznia nauczyciele, z którymi uczniowie klas 1. rozpoczynają zajęcia, odbierają dzieci sprzed wejścia do szkoły. Uczniów przebywających w świetlicy do właściwych sal lekcyjnych odprowadza na zajęcia wychowawca świetlicy 5 minut po dzwonku. Po Pasowaniu uczniowie samodzielnie udają się na zajęcia.
 3. Uczniowie rozpoczynający lekcje od 3 godz. lekcyjnej i później są wypuszczane ze świetlicy na zajęcia minutę przed dzwonkiem na przerwę.
 4. Uczniowie klas 2-3 samodzielnie przechodzą do boksów w szatni, a następnie na zajęcia.
 5. Nauczyciel kończący lekcje sprowadza uczniów do szatni i zgodnie z posiadanymi informacjami prowadzi zapisane dzieci do świetlicy.
 6. Dzieci mające być odebrane bezpośrednio po lekcjach przez rodziców przebierają się w szatni pod opieką pracowników obsługi szatni, a następnie odprowadzane są przez nich do wyjścia i oddawane rodzicom /opiekunom.