REGULAMIN NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO UCZNIÓW

do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku na rok szkolny 2023/2024

 

 1. Nabór uzupełniający na wolnych 5 miejsc do pierwszej klasy sportowej odbywa się przy wsparciu systemu GPE.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają dzieci do klasy sportowej, dostarczając do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: - wniosek o przyjęcie do szkoły

- oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły)

- pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły)

 

 1. Kandydaci do klasy sportowej kwalifikowani są na podstawie testów sprawnościowych na lądzie przeprowadzonych przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły.

 

 1. Opis testów sprawnościowych wraz z punktacją stanowi załącznik.

 

 1. Kandydatom przydzielane są punkty według następujących kryteriów:

 

Ocena testu

sprawności

Suma wyników uzyskanych w teście na lądzie

1 pkt

0 – 1,50

2 pkt

1,51 – 2,50

3 pkt

2,51 – 3,50

4 pkt

3,51 – 4,50

5 pkt

4,51 – 5,00

 

 

 1. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę punktów, o przyjęciu do klasy sportowej decyduje wyższa suma wyników uzyskanych w teście.

 

 1. Testy sprawnościowe uzupełniające na wolne miejsca do klasy 1 o profilu pływanie odbędą się w dniu 16 maja 2023 r. o godz. 13.00 na obiektach szkoły.

 

 1. W dniu 31 maja 2023 o godz. 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym. Wyniki zostaną wywieszone przy wejściu głównym do szkoły.

 

 1. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia do szkoły Kandydat z listy zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do danej szkoły zostaje przyjęty, jeżeli rodzic w terminie do 7 czerwca 2023r. do godz. 16.00 potwierdzi wolę przyjęcia kandydata, przekazując do szkoły oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole. Załącznik do pobrania ze strony szkoły: http://sp2.edu.gdansk.pl/pl
 1. Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów, którzy zakwalifikowali się do klasy sportowej o profilu pływanie, zobowiązani są do dostarczenia w terminie do 7 lipca 2023 roku orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

 

 1. W celu udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych, w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, uczniowie klas sportowych o profilu pływanie winni być członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 „DWÓJKA MORENA”. Deklarację członka klubu należy dostarczyć wraz z orzeczeniem lekarskim do sekretariatu szkoły 7 lipca 2023. Deklaracja wraz z regulaminem klubu do pobrania ze strony: uks2morena.pl.