Regulamin stołówki szkolnej

Zasady ogólne:

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy zatrudnieni w szkole.

3. Klasy młodsze – 0-3 przychodzą na posiłki pod nadzorem wychowawcy.

4. Do korzystania z obiadów upoważnia informacja z systemu komputerowego, która

wskazuje dni spożywania posiłków.

5. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

6. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.

7. W czasie posiłku obowiązuje cisza.

8. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki klasy w porze wydawania obiadu, rodzic zgłasza

odwołanie obiadu. Brak zgłoszenia ze strony rodzica oznacza, że dziecko będzie korzystać z obiadu.

9. Na stronie www szkoły opublikowany jest aktualny jadłospis na cały tydzień.

10. Podczas pobytu w stołówce uczniowie:

  • są bez odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze),
  • są bez tornistrów,
  • zachowują się kulturalnie, stosują się po poleceń pracowników dyżurujących,
  • nie niszczą wyposażenia stołówki (sztućce, obrusy itp.),
  • odnoszą naczynia do okienka,
  • pozostawiają czyste stoliki,
  • po posiłku niezwłocznie opuszczają stołówkę.

11. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej zgodnie z ustalonym grafikiem dyżurów. Z problemami dotyczącymi spożywania posiłków i zachowania się kolegów i koleżanek uczniowie zwracają siędo nauczyciela dyżurującego w stołówce.

Rodzic (opiekun prawny) podpisuje umowę na obiady na druku dostępnym na stronie www szkoły. Umowę na obiady dla dziecka rozpoczynającego (lub wznawiającego po rozwiązaniu umowy) korzystanie z obiadów składamy w sekretariacie szkoły do 24 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko rozpoczyna korzystanie z obiadów.

Umowę prosimy podpisać przed wykonaniem przelewu. Przelewy, do których nie będzie umowy zostaną uznane jako saldo do wyjaśnienia. Brak umowy spowoduje niemożliwość korzystania z obiadów. Umowę prosimy wypełnić drukowanymi literami.

12. Rodzic (opiekun prawny) składa w sekretariacie szkoły rozwiązanie umowy na obiady na druku dostępnym na stronie www szkoły w terminie do 24 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.

Brak rozwiązania umowy przez rodzica spowodowuje rozpisanie obiadów na następny miesiąc, w przypadku dodatniego salda wynikającego z nadpłaty lub odwołań.

Prosimy o zachowanie przez rodzica kopii rozwiązania umowy potwierdzonej przez sekretariat szkoły.

Rozwiązanie umowy prosimy wypełnić drukowanymi literami.

13. Terminy określone w punkcie 13 I 14 mogą być inne niż 24 dzień miesiąca (w zależności od układu kalendarza). Publikacja tych terminów na stronie www szkoły jest wiążąca.

Zakup i odwołania obiadów

1. Opłaty za obiady można wnosić przelewem na indywidulane konto bankowe. Dla każdej osoby przypisany jest

inny numer konta. W opisie przelewu prosimy umieścić również nr umowy. Prosimy, aby nadawcą przelewu

była osoba (rodzic), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane

jako saldo do wyjaśnienia.

2. Wpłat na konto należy dokonywać z góry za następny miesiąc do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc

wydawania posiłków. Wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń. W tym przypadku termin będzie

podawany na stronie www Szkoły.

Termin opublikowany na stronie www Szkoły jest wiążący i może być inny niż 25 dzień

miesiąca (w zależności od układu kalendarza).

Przed wykonaniem przelewu należy posiadać podpisaną umowę. Przelewy, do których w momencie

wpływu na konto szkoły nie będzie umowy mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.

3. Za termin płatności uważamy datę obciążenia rachunku Rodzica. Obiady będą wydawane po terminowym

wpływie płatności na konto szkoły.

4. W tytule wpłaty należy podać:

- imię i nazwisko oraz klasę i szkołę dziecka, nr umowy,

- w przypadku wpłaty niepełnej kwoty - wyszczególnić dni, w których dziecko nie będzie korzystać z obiadu

  i dni, za które dokonano odliczenia.

Przykład opisu przelewu: Jan Kowalski kl. 4d SP, nr umowy … , odpis 24,28 IX, bez 14-19 X.

Oznacza, że był zgłoszony odpis na dni 24 I

X i 28 IX, w dniach od 14 X do 19 X dziecko nie będzie korzystało z obiadu.

5. Wysokość należności za obiady będzie podawana na stronie www Szkoły. Ze względu na ułożenie kalendarza

i organizację pracy, zakres abonamentu może być inny niż miesiąc kalendarzowy. Sytuacje takie będą

mieć miejsce w grudniu, styczniu (ze względu na zamknięcie roku). Rodzic zobowiązuje się do

dokonywania wpłat w terminie i w prawidłowej kwocie.

6. Odwołanie obiadu można zgłosić najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia roboczego na następny dzień roboczy, e-

mailem na adres do odwołań podany na stronie www Szkoły lub w formie pisemnej na druku

dostępnym u intendenta oraz na stronie www Szkoły.Dni robocze to dni pracy

stołówki szkolnej. Tylko odwołanie obiadu przed złożeniem zamówienia na towary spożywcze jest

zasadne do odliczenia kwoty.

Po zamówieniu towarów, nie ma możliwości obwołania obiadu, ponieważ ze względów sanitarnych

produkty (mięso, drób, ryby) muszą być użyte do produkcji w danym dniu, w żaden sposób nie mogą

zostać odłożone na inny dzień.

Odwołać można tylko te obiady, które są opłacone. Obiady przyszłe, które nie są jeszcze

opłacone, a z których nie chcemy korzystać należy wyszczególnić w opisie przelewu.

Odwołania obiadów należy traktować jako przypadki losowe (np. choroba, nieobecność w szkole,

wycieczka szkolna). Odwołania obiadu może dokonać tylko rodzic (opiekun prawny).

Należy podać: imię i nazwisko oraz klasę dziecka, nr umowy, datę nieobecności, imię i nazwisko oraz

telefon kontaktowy rodzica.

7. Należność za odwołane obiady i nadpłaty za dany miesiąc zostaje zarachowana na poczet wpłat następnego

miesiąca. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie

wpłaty za kolejny miesiąc.

W przypadku nie dokonywania wpłaty, odwołania i nadpłaty zostaną automatycznie rozpisane na obiady

kolejnego miesiąca, chyba, że rodzic złoży rozwiązanie umowy na obiady w terminie do 24 dnia miesiąca

poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.W

przypadku przelewu w zaniżonej wysokości, ostatnie dni danego okresu będą nieopłacone. Należność za

odwołane obiady i saldo w miesiącu czerwcu i grudniu zostanie przelana na konto bankowe wskazane przez

rodzica.