Odwołania obiadów zgłaszamy:

e-mailem:
obiady@sp2gda.pl

lub w formie pisemnej na druku dostępnym u intendenta

DRUK ODWOŁANIA DO POBRANIA POD ARTYKUŁEM

najpóźniej danego dnia roboczego do godz. 9.00 na dzień następny.
(dni robocze to dni pracy stołówki szkolnej)

Należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, datę nieobecności, imię i nazwisko rodzica oraz telefon kontaktowy.

Odwołać można tylko te obiady, które są opłacone. Obiady przyszłe, które nie są jeszcze opłacone, a z których nie chcemy korzystać należy wyszczególnić w opisie przelewu.

Odwołania obiadów należy traktować jako przypadki losowe (np. choroba, nieobecność w szkole, wycieczka szkolna). Zgłaszamy również wycieczki klasowe. Brak zgłoszenia ze strony rodzica w przypadku wycieczki klasowej oznacza, że dziecko będzie korzystać z obiadu.

Odliczenia za obiady, które nie zostały wcześniej odwołane, nie będą uznawane

Odwołania obiadów może dokonać tylko rodzic (opiekun prawny).

Należność za odwołane obiady za dany miesiąc zostaje zarachowana na poczet wpłat następnego miesiąca. Rozliczenie tej należności następuje poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc.

W przypadku nie dokonania wpłaty, odwołania i nadpłaty zostaną automatycznie rozpisane na obiady kolejnego miesiąca, chyba, że rodzic złoży rozwiązanie umowy na obiady w terminie do 24 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.

Należność za odwołane obiady i saldo w miesiącu czerwcu i grudniu zostanie przelana na konto bankowe, z którego nastąpiła wpłata za obiady lub na konto bankowe wskazane przez rodzica.

/Content/pub/377/odwolanie-obiadow.pdf

pliki do pobrania