Świetlica Terapeutyczna

 

 

KONTRAKT Z RODZICAMI

  1. Świetlica Terapeutyczna jest placówką zajmującą się pomocą psychologiczną dla dzieci.

 

  1. Podstawową formą pracy z dziećmi są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

  1. Dziecko jest przyjmowane na zajęcia po wyrażeniu pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z podjęciem decyzji przez rodziców/ opiekunów prawnych o współpracy ze specjalistą prowadzącym zajęcia.

 

  1. Udział dziecka w zajęciach jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………

                                                                                        (imię i nazwisko dziecka)

w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

 

 

  Data:                                                                        Podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego