Świetlica Terapeutyczna

 

Program Pracy Świetlicy Terapeutycznej w roku szkolnym 2022/2023

 

Świetlica Terapeutyczna jest miejscem, w którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom przejawiającym trudności w funkcjonowaniu społecznym.

 

Celem pracy Świetlicy Terapeutycznej jest wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

 

Zadania

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
 2. określanie mocnych stron i predyspozycji uczniów
 3. rozpoznawanie przyczyn trudności w funkcjonowaniu uczniów
 4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu poprawy ich funkcjonowania
 5. współpraca z rodzicami ucznia, nauczycielami oraz z innymi podmiotami, pracującymi na rzecz ucznia
 6. ocena efektywności udzielonej pomocy i formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań, mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia

 

Zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem:

 • rekrutacja – dwa pierwsze tygodnie roku szkolnego
 • ocena efektywności i formułowanie wniosków do dalszej pracy – dwa ostatnie tygodnie roku szkolnego

 

Formy pracy

 • Grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • Rozmowa indywidualna z dzieckiem
 • Diagnoza indywidualna ucznia i grupy
 • Konsultacje indywidualne z rodzicami, nauczycielami
 • Konsultacje zespołu

 

Zasady pracy z dziećmi:

 • zasada istnienia granic: normy, kontrakt, konsekwencje
 • zasada istnienia zasobów: wsparcie, wzmocnienie, afirmacja.
 • zasada wzajemnego szacunku: odrębność, tolerancja, akceptacja.

 

Dokumentacja

 • Dzienniki zajęć
 • Indywidualna dokumentacja ucznia – kontrakt z rodzicem, opis rozmowy z rodzicem, ankieta dla wychowawcy na temat funkcjonowania ucznia w klasie, opis funkcjonowania ucznia na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne